Voorwaarden

Aanmelding is mogelijk zodra de peuter één jaar oud is. De minimum leeftijd voor toelating van uw kind is twee jaar en drie maanden. Aanmelding dient bij voorkeur te geschieden door middel van het aanmeldingsformulier op de website.
Heeft u vragen over beschikbare peuterplaatsen dan kunt u daarover contact opnemen met mevr. Marleen van der Velden, planning@debenjaminzwijndrecht.nl .

Inschrijfgeld

Uw kind wordt ingeschreven na ontvangst van €10,00 inschrijfgeld op bankrekeningnummer NL82RABO0157920011 ten name van De Benjamin Zwijndrecht, onder vermelding van de naam van uw kind.

Betaling van de peuteropvang

De betaling van de peuteropvang dient in 10 maanden voldaan te worden. De maanden juli en augustus wordt er niet gefactureerd.

Bij de facturatie wordt er geen rekening gehouden met vakanties en feestdagen. Indien uw kind langer dan 4 weken ziek is, kan op verzoek ontheffing van de betalingsverplichting worden verleend.

De ouderbijdrage is verschuldigd tot aan de vierde verjaardag van uw kind, tenzij 1 maand van te voren schriftelijk een afwijkende datum wordt opgegeven. Mocht uw kind niet meteen nadat het 4 jaar is geworden, op de basisschool geplaatst kunnen worden, dan kan het in sommige gevallen langer op de peuteropvang blijven. In dat geval is ook langer de ouderbijdrage verschuldigd.

Opzeggen van de peuteropvang

Wanneer u tussentijds geen gebruik meer wilt maken van de opvang of als uw kind al voor zijn/haar verjaardag naar school mag, is het nodig om dit vooraf door te geven. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het vertrek schriftelijk te geschieden bij Marleen van der Velden van de planning. Indien uw kind na de zomervakantie de peuteropvang niet meer zal bezoeken, dient er uiterlijk voor 1 juni te worden opgezegd.

Bij het bereiken van de 4 jarige leeftijd hoeft niet te worden opgezegd.

Hoe wordt uw betaling berekend?

Wanneer u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, wordt door ons het volledige uurtarief geïnd. U betaalt ons dan het verschuldigde bedrag van €9,12 per uur. U ontvangt hierover van de belastingdienst een toeslag. U dient dit zelf aan te vragen bij de belastingdienst. Het LRK nummer dat u hiervoor gebruikt is 246918548 (LRK Peuteropvang)

Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Om deze te kunnen berekenen, dient u een inkomensverklaring bij ons in te leveren. Deze inkomensverklaring (IB-60 formulier) kunt u downloaden op de website van de belastingdienst. 

Vanuit onderstaande tabel kunt u de ouderbijdrage berekenen die van u wordt gevraagd wanneer u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag. Het andere deel van het uurtarief wordt door de gemeente gesubsidieerd. 

Gezamelijk toetsingsinkomen
gezin 2023

Gezamelijk toetsingsinkomen
gezin 2022

lager dan

€ 20.585

€ 31.649

€ 43.551

€ 59.236

€ 85.147

€ 117.990

€20.584

€ 31.648

€ 43.550

€ 59.235

€85.146

€117.989

en hoger

Ouderbijdrage peuteropvang
2023 per uur

1e kind:

Ouderbijdrage peuteropvang
2022 per uur

1e kind:                    2e kind:

€ 0,34

€ 0,37

€ 0,46

€ 0,47

€ 0,70

€ 1,09

€ 2,03

€ 0,34

€ 0,43

€ 0,92

€ 1,44

€ 2,50

€ 4,24

€ 5,64

Ouderbijdrage peuteropvang
2023 per uur

2e kind:

lager dan

€ 21.278

€ 32.715

€ 45.019

€ 61.231

€ 88.015

€121.966

€ 21.278

€ 32.715

€ 45.019

€ 61.231

€ 88.015

€121.966

en hoger

€ 0,36

€ 0,46

€ 0,99

€ 1,54

€ 2,68

€ 4,55

€ 6,05

€ 0,36

€ 0,40

€ 0,49

€ 0,51

€ 0,75

€ 1,17

€ 2,18