Doelstelling

Onze opvang heeft een pedagogische doelstelling. We bieden de kinderen een veilige speelplek in een vertrouwde sfeer, waar ze samen met andere kinderen kunnen spelen en zich ontwikkelen. De opvang vormt een op zichzelf staand pedagogisch milieu, dat aansluit bij de Bijbels genormeerde opvoedingssituatie in het gezin.

Identiteit

De Stichting Reformatorische Peuteropvang De Benjamin heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens de Statenvertaling, zoals deze is vastgesteld volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619. Daarbij onderschrijft de stichting geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door voornoemde synode.

In hun handelen willen bestuur en leiding zich laten leiden door deze beginselen. Van ouders wordt, bij inschrijving van hun kind(eren), gevraagd deze grondslag te onderschrijven. De Bijbelse normen en waarden zijn voor ons ook uitgangspunt in levensstijl en kleding. Dit geldt ook voor de pedagogische medewerkers, die aan de opvang verbonden zijn. In de praktijk zal dit zijn dat wij zowel de meisjes in rok verwachten als ook de moeders en leidinggevenden tijdens activiteiten op de opvang. Het Woord van God staat centraal bidden en danken, het leren van Bijbelliederen en Psalmen, en het luisteren naar een Bijbelverhaal horen bij het dagprogramma.
De Psalmen, die worden geleerd, zijn uit de berijming van 1773.